KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ FIRMĘ „MARKO BUS PRZEWOZY REGULARNE I TURYSTYCZNE” MAREK STANKIEWICZ DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW, KLIENTÓW ORAZ OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marko BUS Przewozy Regularne i Turystyczne Marek Stankiewicz, Goliaty 8A, 09-303 Syberia k/Żuromina.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: marko-bus@o2.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości:
- sprzedaży biletu imiennego
(Ustawa Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. zm; Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 z późn. zm.) - zawarcia umowy przewozu wyjazdu okazjonalnego
(Ustawa Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. zm.)
- rozpatrzenia skarg i reklamacji
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w oparciu o Ustawę Prawo Przewozowe

4. Bilet zawiera dane:
a) Nazwę i adres przewoźnika,
b) NIP przewoźnika,
c) Datę i godzinę wystawienia biletu,
d) Nazwę biletu,
e) Nazwę ulgi,
f) Zapis ważny od – do,
g) Zapis „ważny z dokumentem uprawniającym do ulgi”,
h) Zapis „dokument tożsamości” (np. dowód osobisty seria … nr … ),
i) Zapis imię i nazwisko, adres zamieszkania pasażera (np. Jan Nowak, 00-123 Warszawa, ul. Nowa 12/24), PESEL,
j) Zapis „TAM” (np. Milanówek – Podkowa – Warszawa), „POWRÓT” (np. Warszawa – Podkowa – Milanówek),
k) Określenie ilości km „TAM” (np. „21 km”), „POWRÓT” (np. „21 km”),
l) Zapis „Kasjer” (np. „Antek Kowalski”),
m) Zapis „PTU 8%” wraz z ceną (np. „4 zł 45 gr”),
n) Zapis „Cena+PTU” (np. „30 zł 67 gr”),
o) Zapis – nr kolejny biletu,
p) Zapis – nr kasy rejestrującej (np. „ABC23434832”).

5. Dane będą przekazywane podmiotom:
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (w zależności od przebiegu linii), - Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie), - Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie).

6. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym zgodnie z umową powierzenia danych:
- Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000493001, wyposażoną w NIP: 5492295534 oraz REGON 120390028, o kapitale zakładowym 1.425.456 zł, wpłaconym w całości,
- Globtel Internet Szymon Hersztek z siedzibą w Gdańsku, ul. Matecznikowa 2/1, wyposażoną w NIP: 9570804786 oraz REGON 192 519 144.

7. Firma Marko BUS Przewozy Regularne i Turystyczne Marek Stankiewicz będzie przechowywać dane osobowe, o których mowa w punkcie 4, przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, tj.:
- dane osobowe zawarte w dowodach księgowych dotyczących roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym postępowania takie zostały ostatecznie zakończone lub przedawnione;
- dane osobowe nieprzetwarzane w ww. celach, a zawarte w dokumentach związanych z poborem podatków, księgach podatkowych oraz dokumentach związanych z ich prowadzeniem – do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego (tj. co do zasady przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
- dane osobowe nieprzetwarzane w ww. celach, a zawarte w pozostałych księgach i dokumentach firmy – przez okres wynikający z przepisów szczegółowych ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.